56

      เว็บไซต์แขวงฯ     

   มหาสารคาม 

     ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   กรมทางหลวง   

    ข่าวประกวดราคา         ติดต่อเรา       แบบสำรวจความคิดเห็น 

SAM 86450
   SAM 86110

ที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแขวงทางหลวงมหาสารคาม

ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์ 0-4371-1109 ต่อ 20

                    คู่มือประชาชน

      1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ 

        จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

    2. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

    3. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

          พ.ศ. 2540 

    4. คู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแขวงทางหลวงมหาสารคาม

     

                   ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7

            มาตรา7(1)-(3) โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่

                               ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง 

                           - แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

                             กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552

                           - แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

                           - แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามที่กรมกำหนด

                           - แผนภูมิแสดงหน่วยงานภายในตามที่กรมกำหนด

         มาตรา7(4) กฎ มติ  คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

                

                              ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9

 

     มาตรา9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

    มาตรา9(2) การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

    มาตรา9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    มาตรา9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    มาตรา9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจ )

      มาตรา9(6) สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ 

     มาตรา9(7)มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือ

โดยมติคณะรัฐมนตรี 

    มาตรา9(8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

                                 ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  

     (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี

          และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)

    (2) แผนการจัดหาพัสดุ

    (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และ

         หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

    (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

    (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา9(8)

    (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผน

         การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

    (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

    (8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

         แผ่นดิน


                                  ข้อ2 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 

    (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่

         เกี่ยวข้อง

    (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

         รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

   (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงาน

        หรือหน่วยงานภายนอก

  (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

  (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

  (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือ

       ผู้ตรวจสอบภายใน 

  

                                 ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน 

  (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

  (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน

       และโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

  (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

       เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ

       บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานเช่น รายงานประจำปี

       ของหน่วยงานรายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของ

       สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 


                                   ข้อ 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 

  (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

  (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและ

       โครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

  (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของ

       หน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

       ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

  (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน


       ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

  (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

        หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

  (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

  (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ

  (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

  (5) หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

  (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

       รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 

                             ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้องมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนั้น

  (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

       ประจำปีของหน่วยงาน

  (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

       งานประจำปีของหน่วยงาน

  (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

  (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบ

       ภายในรวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือ

       หน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย

       หรือตามมติคณะรัฐมนตรี