images

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แขวงทางหลวงมหาสารคาม

  แขวงทางหลวง  

มหาสารคาม

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

กรมทางหลวง

ข่าว

  ประกวดราคา  

แบบสำรวจ

  ความคิดเห็น  

 ติดต่อเรา 


SAM 86450

   SAM 86110

ที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์ 0-4371-1109 ต่อ 20

คู่มือประชาชน

1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

2. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

3. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 

4. คู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแขวงทางหลวงมหาสารคาม

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา7(1)-(3) โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552

- แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

 

- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามที่กรมกำหนด

- แผนภูมิแสดงหน่วยงานภายในตามที่กรมกำหนด

มาตรา7(4) กฎ มติ  คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา9(2) การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง(ไม่มีภารกิจ )

มาตรา9(6) สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ

มาตรา9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือ

โดยมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา9(8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

 

 

ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

(1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี

และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)

(2) แผนการจัดหาพัสดุ

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

   

(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา9(8)

   

(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผน

การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

   

(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

   

(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน

                                  

ข้อ2 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 

    

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

   

(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   

(3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

 

(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภายนอก

(5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

 

(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

 

(7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือ

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

                                 

ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน 

  

(1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

 

(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน

และโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

(5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ

บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานเช่น รายงานประจำปี

       ของหน่วยงานรายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

                                   

ข้อ 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

 

(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและ

โครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

 

(4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของ

หน่วยงาน  รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

   

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

 

(2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

 

(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ

(4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

(5) หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 

(6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ

รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 

               

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้องมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนั้น

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีของหน่วยงาน

 

(2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

งานประจำปีของหน่วยงาน

 

(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 

(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบ

ภายในรวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือ

หน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย

หรือตามมติคณะรัฐมนตรี

 

                               

         

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boss1

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม